Nadzór techniczny nad robotami

  • kontrola wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej,
  • kontrola poprawności rozwiązań technologiczno-materiałowych,
  • kontrola jakości i odbiór robót oraz odbiory techniczne instalacji,
  • przekazanie gotowego obiektu,
  • kontrola rozliczenia budowy;